Podróżuj z
TRAVELIĄ

HoteleHotele ZamkiZamki ApartamentyApartamenty Pakiety wakacyjneWyjazdy integracyjne Strona główna
 

Polski English Deutsch PLN USD EUR GBP


 
Regulamin
 
 
Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Organizowanych Przez Biuro Podróży VISIT.PL

Symbol: 01/130702

1. ZASADY OGÓLNE
 1. Biuro Turystyki Przyjazdowej VISIT.PL Sp. z o.o. zwane w dalszym ciągu VISIT.PL stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim Klientom najbardziej korzystnych warunków uczestnictwa w organizowanych przez siebie imprezach - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, umowach oraz przy uwzględnieniu indywidualnych życzeń Klientów.
 2. Szczegółowe warunki realizacji imprez organizowanych przez VISIT.PL jak np. lokalizacja obiektu, standard, program określone są w aktualnym Katalogu VISIT.PL dostępnym w Internecie pod adresem www.visit.pl. Jeżeli impreza nie jest publikowana w Katalogu, VISIT.PL poinformuje Klienta o warunkach realizacji tej imprezy.
2. ZARAWRCIE UMOWY
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią wraz z Katalogiem integralną część umowy o udział w imprezie.
 2. Umowa zostaje zawarta gdy spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Klient złoży poprawne zamówienie. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówieniowego zamieszczonego na stronach www.VISIT.PL, poprzez wysłanie do VISIT.PL faxem lub e-mailem wypełnionego Formularza Zamówieniowego lub telefonicznie. W przypadku zamówień złożonych online, Klient uzyskuje dostęp do strony ze statusem jego zamówienia.
  2. VISIT.PL potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz podejmie się realizacji zamówionych przez klienta imprez,
  3. Klient dokona wpłaty całości lub części kwoty zgodnie z postanowieniami par. III.
 3. Po otrzymaniu wpłaty równej 100% wartości zamówienia, VISIT.PL wystawi i prześle Klientowi voucher uprawniający go do wykorzystania zamówionych imprez.
 4. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe (adres e-mail) i w konsekwencji VISIT.PL nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 2b uznaje się za doręczone jeśli tylko zostało ono przez VISIT.PL wysłane na podany przez Klienta adres.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Klient wybiera dogodną dla siebie formę płatności, jeśli tylko dana forma płatności jest dostępna dla zamawionej przez Klienta imprezy:
  1. karta kredytowa. Dane karty kredytowej mogą zostać podane online, mailem szyfrowanym, faxem lub telefonicznie.
  2. Przelew bankowy na rachunek VISIT.PL w złotych polskich, dolarach amerykańskich lub euro
 2. W przypadku płatności kartą kredytową stosują się następujące postanowienia:
  1. VISIT.PL podaje Klientowi należną do zapłaty kwotę w złotych polskich. Jeżeli rachunek bankowy klienta prowadzony jest w walucie innej niż złoty polskie, cena podana w złotych polskich zostanie przeliczona na właściwą walutę w której prowadzony jest rachunek bankowy Klienta przez organizacje i banki właściwe dla obsługi karty zgodnie z używanymi przez nie tabelami kursów, opłat i prowizji. VISIT.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu różnic kursowych, ani ewentualnych innych strat i szkód związanych z użyciem karty kredytowej/płatniczej.
  2. Podana przez Klienta karta kredytowa zostaje autoryzowana niezwłocznie po otrzymaniu przez VISIT.PL zamówienia lub, w przypadku płatności online, podczas składania zamówienia.
  3. Karta kredytowa klienta obciążana jest na kwotę równą 100% wartości zamówienia w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym VISIT.PL potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia tak jak jest to opisane w par. II pkt. 2b.
  4. Jeżeli VISIT.PL nie może podjąć się realizacji zamówionej przez Klienta imprezy, co ma miejsce w szczególności w przypadku braku wolnych miejsc, całość środków zablokowanych w wyniku autoryzacji zostaje zwolniona. Klient jest informowany przez VISIT.PL o niemożności realizacji zamówionej przez Klienta imprezy.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulacji całości lub części imprezy środki, których wysokość wyliczana jest na podstawie postanowień par. IV, zostają zwrócone na kartę kredytową klienta.
  6. W przypadku, gdy centrum rozliczeniowe kart kredytowych odmówi autoryzacji karty podanej przez klienta, umowa nie zostaje zawarta, a Klient zostaje powiadomiony o zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku płatności przelewem stosują się następujące postanowienia:
  1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 1000 złotych polskich klient zobowiązany jest dokonać wpłaty 35% wartości zamówienia w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia, w którym VISIT.PL potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia tak jak jest to opisane w par. II pkt. 2b. Pozostałe 65% kwoty płatne jest w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
  2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 1000 złotych polskich klient zobowiązany jest dokonać wpłaty 100% wartości zamówienia w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia, w którym VISIT.PL potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia tak jak jest to opisane w par. II pkt. 2b.
  3. Za datę wpłaty uznaje się dzień, w którym środki wpłynęły na konto VISIT.PL nie zaś datę zlecenia wykonania przelewu przez Klienta.
  4. Wszystkie opłaty oraz prowizje związane z przelewem i pobierane przez bank Klienta stanowią koszt klienta.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulacji całości lub części imprezy środki, których wysokość wyliczana jest na podstawie postanowień par. IV, zostają przelane na wskazane przez Klienta konto. Wszelkie opłaty oraz prowizje pobierane przez bank Klienta stanowią koszt klienta.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. W przypadku zamówień złożonych online poprzez strony www.visit.pl za złożenie pisemnego oświadczenia uznaje się kliknięcie w stosowny link na stronie ze statusem zamówienie. Za datę rezygnacji przyjmuje się:
  1. dzień wpływu stosownego oświadczenia
  2. dzień następujący po dniu, w którym Klient nie wykona czynności określonych umową (np. nie uzupełnienie wpłaty)
  3. dzień rozpoczęcia imprezy, jeśli klient nie weźmie w niej udziału.
 2. W przypadku wycofania się przez Klienta z umowy, której przedmiot stanowiła rezerwacja noclegu w hotelu, zamku lub pałacu, stosują się następujące warunki anulacji:
  1. Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku anulacji dokonanych na 7 dni lub więcej przez rozpoczęciem imprezy
  2. Klient ponosi koszty równe wartości pierwszej doby hotelowej w przypadku anulacji dokonanych na mniej dni 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
  3. Klient ponosi koszty równe 100% wartości zamówienia w przypadku niestawienie się w obiekcie noclegowym bez uprzedniego powiadomienia VISIT.PL.
 3. W przypadku wycofania się przez Klienta z umowy, której przedmiot stanowiła impreza inna niż wymieniona w pkt. 2 stosują się następujące warunki anulacji:
  1. Klient ponosi koszty równe 35% wartości zamówienia w przypadku anulacji dokonanych na 21 lub więcej dni przed rozpoczęciem imprezy,
  2. Klient ponosi koszty równe 100% wartości zamówienia w przypadku anulacji dokonanych na mniej niż 21 dni przez rozpoczęciem imprezy lub w przypadku niewykorzystania zamówionej imprezy bez uprzedniego powiadomienia VISIT.PL.
 4. VISIT.PL zastrzega sobie prawo zmiany opisanych w niniejszym regulaminie warunków anulacji dla poszczególnych imprez. W tym przypadku obowiązujące dla danej imprezy warunki anulacji opublikowane będą pod adresem www.visit.pl i stanowić będą integralną część prezentacji imprezy lub Klient zostanie o nich poinformowany w formie pisemnej. W przypadku gdy warunki anulacji danej imprezy różnią się od warunków ogólnych opisanych w tym regulaminie, przeważają warunki dla danej imprezy.
 5. W przypadku rezygnacji z imprez przez Klienta lub uczestnika zgłoszonego przez niego w Formularzu Zamówieniowym z przyczyn nie leżących po stronie VISIT.PL, z powodu odmowy wydania lub zatrzymania paszportu lub braku dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne itp. , stosują się warunki anulacji opisane w pkt. 2 i 3.
 6. VISIT.PL zastrzega sobie prawo do odwołania imprez, zmiany świadczeń lub ich ograniczenie z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny, itp.
 7. W przypadkach określonych w pt. 6, VISIT.PL dołoży starań, aby przedstawić Klientowi ofertę zastępczą lub aby zwrócić wpłacone należności bez potrąceń.
 8. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania imprezy aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy krajów objętych jej programem i krajów tranzytowych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajów objętych programem imprezy oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania.
 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. VISIT.PL odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy z ustaloną jakością i standardem świadczeń.
 2. VISIT.PL ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.
 3. VISIT.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady imprezy wynikłe z przyczyn niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy.

7. UBEZPIECZENIE

 1. VISIT.PL zgodnie z Polską Ustawą o Usługach Turystycznych zawarł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rzecz Klienta na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.
 2. VISIT.PL nie zawiera na rzecz Klienta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, a także od utraty bagażu podróżnego.
 3. 3. VISIT.PL rekomenduje dokonanie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprez turystycznych, nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

8. REKLAMACJE

 1. Skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy wstępnie zgłaszać - pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania - w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do VISIT.PL telefonicznie. VISIT.PL nadaje każdej skardze lub zażaleniu unikalny Identyfikator Reklamacji i podaje go zgłaszającemu.
 2. VISIT.PL dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości przez załatwienie świadczeń zastępczych.
 3. Właściwa reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej - faxem lub lub przy pomocy innych środków teleinformatycznych nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest wstępne zgłoszenie telefoniczne w trakcie trwania imprezy, uzyskanie Identyfikatora Reklamacji, o którym mowa w pkt. 1 i umieszczenie go na pisemnym zgłoszeniu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać w języku polskim, angielskim, lub niemieckim.
 5. VISIT.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.
 6. VISIT.PL jest zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi, o których mowa w pkt. 2 w przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Klient pokrywa koszty świadczeń zastępczych o wyższej wartości jeśli zostały one wydane na jego żądanie.
 7. VISIT.PL nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie klienta.

9. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych VISIT.PL i przetwarzanie ich dla celów marketingowych i promocyjnych.
 2. VISIT.PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z zaleceniami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane za zewnątrz.
 3. Uczestnik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności praw do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

10. PODSTAWA PRAWNA

 1. Umowa o udział w imprezie rządzi się prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. VISIT.PL oznacza VISIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, Polska

 


O nas | Regulamin | Ochrona prywatności | Reklama | Linki | Kontakt
Strona główna | Hotele | Zamki | Apartamenty | Wyjazdy integracyjne | Katalog Hoteli
Copyright 2002-2007 Poland hotels. Produced by Compass ISN